Porada Prawna: prawomocy wyrok i co dalej?

Pytanie:

Wygrałem pod koniec maja sprawę o zapłatę przeciwko osobie, która wadliwie wykonała montaż pieca centralnego ogrzewania w moim domu, co spowodowało wiele negatywnych następstw. Sąd przychylił się do mojego stanowiska i zasądził w wyroku kwotę jakiej się domagałem wraz z odsetkami i innymi kosztami. Z informacji uzyskanej z Sądu wiem, że wyrok się uprawomocnił. Jednakże do chwili obecnej nie otrzymałem z Sądu żadnego wyroku. Dlatego proszę o podpowiedź co mam teraz zrobić, żeby odzyskać należności zasądzone wyrokiem, ponieważ osoba ta po przegranej sprawie milczy, jak również nie przelała na moje konto zasądzonych należności.

-  Jan W. (55)

 

Odpowiedź:

Panie Janie, w pierwszej kolejności należy zauważyć iż zgodnie z art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego, podstawą ewentualnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od Sądu klauzulę wykonalności nadaje Sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego. Klauzulę wykonalności nadaje sąd jednoosobowo na wniosek zainteresowanej strony. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

 

Dodatkowo wskazuję, iż zgodnie z art. 333 § 1 Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:

1) zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące;

2) zasądza roszczenie uznane przez pozwanego;

3) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny.

 

Mając na uwadze powyższe, musi Pan wystąpić teraz do Sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Następnie po otrzymaniu tytułu wykonawczego będzie musiał się Pan udać do Komornika Sądowego, który po wypełnieniu stosownego wniosku, rozpocznie egzekwowanie należności od osoby która wadliwie wykonała montaż pieca.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE