Porada Prawna: rozwód, a podział majątku nabytego przed ślubem

Pytanie:

Przed ślubem zakupiłem działkę budowlaną na której zacząłem budować nieduży domek. Byłem też właścicielem kawalerki, którą sprzedałem już po zawarciu związku małżeńskiego, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży w całości przeznaczyłem na wykończenie domku. Niestety moje relacje z żoną są obecnie bardzo złe, dlatego zamierzam wziąć rozwód. Żona straszy mnie jednak, że będę musiał oddać jej połowę domu. Czy ma do tego prawo ? Dodam, że żona w zasadzie nie wniosła nic do domu.

-  Łukasz M. (42)

 

Odpowiedź:

Panie Łukaszu pragnę Pana od razu uspokoić, bowiem działka jak również dom stanowią tylko i wyłącznie Pana majątek osobisty.

Treść art. 31 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wskazuje, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z kolei do majątku osobistego każdego z małżonków należą między innymi:

- przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

- przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

- prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

- przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

- prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

- przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (…)

 

Mając na uwadze powyższe zapisy - wszelkie dobra, które zakupił Pan przed zawarciem związku małżeńskiego należą wyłącznie do Pana i ta kwestia pozostaje całkowicie bezsporna. W związku z tym żona po rozwodzie nie będzie miała prawa (tak jak to sugeruje) dochodzić od Pana jakiejkolwiek części domu czy też działki.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE