Prawo Cywilne: koszty odzyskiwania wierzytelności ponad równowartość 40 euro

Koszty odzyskiwania wierzytelności ponad równowartość 40 euro

 

Regułą w dochodzeniu należności handlowych stało się żądanie zapłaty od dłużnika równowartości kwoty 40 euro stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Odszkodowanie to, jest zryczałtowaną i niezależną od rzeczywistych kosztów, kompensatą przysługującą wierzycielowi z tytułu dochodzenia od dłużnika wierzytelności której termin płatności zgodnie z umową stron już minął albo upłynął przewidziany ustawą termin płatności.

 

W przypadku gdy poniesione przez wierzyciela koszty odzyskiwania należności przewyższają powyższą zryczałtowaną kompensatę, wierzyciel uprawniony jest do żądania od dłużnika „zwrotu w uzasadnionej wysokości” kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

 

Ustawodawca polski nie określa rodzaju kosztów jakich zwrotu może się domagać wierzyciel ani z jakiego tytułu mogą one pochodzić, aby możliwie było ich zakwalifikowanie ich do uzasadnionych kosztów odzyskiwania wierzytelności.

 

Desygnatu pojęcia zawartego w art. 10 ust. 2 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, poszukiwać należy w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych stanowiącej podstawę do uchwalenia w polskim porządku prawnym Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

W motywach 19 – 21 wskazanej powyższej dyrektywy wskazano, iż na koszty odzyskiwania wierzytelności składają się:

  1. koszty administracyjne

  2. koszty związane z obsługą procesu dochodzenia wierzytelności, przy czym dyrektywa bezpośrednio wskazuje na koszty obsługi prawnej i skorzystania z usług firmy windykacyjnej

  3. koszty wewnętrzne, czyli koszty ponoszone w związku z czynnościami mającymi na celu uzyskanie roszczenia wewnątrz struktury danego wierzyciela

 

Konkretyzacja powyższych motywów wyrażona została w art. 6 ust. 3 Dyrektywny 2011/7 zgodnie z którym – wierzyciel jest uprawniony do odzyskania od dłużnika rozsądnej rekompensaty za wszelkie koszty odzyskiwania należności przekraczające stałą kwotę, poniesione z powodu opóźnień w płatnościach dłużnika. Może to obejmować koszty poniesione między innymi w związku ze skorzystaniem z usług prawnika lub firmy windykacyjnej.

 

Mając na uwadze okoliczność, iż polski ustawodawca nie wskazał rodzaju kosztów związanych z dochodzeniem należności od dłużnika jakich może domagać się wierzyciel, zasadne jest stwierdzenie, iż są to wszelkie koszty o ile nie ich wysokość – a nie samo poniesienie jest zasadna.

 

Wierzyciel nie jest zobowiązany do dochodzenia tych kosztów wraz z należnością z którą są one związane, co oznacza, iż ma on możliwość wystąpienia z żądaniem ich zapłaty, a także zasądzenia po odzyskaniu wierzytelności. Wówczas żądanie wierzyciela może obejmować koszty związane z obsługą długu, aż do pełnego zaspokojenia należności, jednakże w przeciwieństwie do rekompensaty 40 euro, poniesienie tych kosztów wymaga udowodnienia na zasadach ogólnych.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE