Prawo Cywilne: reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przez Zarząd nie wymaga uchwały wspólnoty.

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przez Zarząd nie wymaga uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o własności lokali w przypadku tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych, wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do ustanowienia Zarządu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2a wyżej wymienionej ustawy zarząd nieruchomością wspólną może zostać powierzony osobie fizycznej lub prawnej.

 

W myśl art. 21 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy o własności lokali Zarząd wspólnoty mieszkaniowej uprawniony jest do kierowania sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowania jej na zewnątrz.

 

W związku z powyższym szeroko określonym uprawnieniem Zarządu, Sądowi Najwyższemu przedstawiono poniższe zapytanie:

 

Czy osoba, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną w trybie określonym w art. 18 ust. 1 lub art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) jest z mocy art. 21 ust. 1 w związku z art. 33 tejże ustawy poprzez sam fakt powierzenia zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych?
ewentualnie, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe zagadnienie:

 

Czy uchwała właścicieli lokali udzielająca pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych osobie, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną w trybie określonym w art. 18 ust. 1 lub art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892), wymaga zaprotokołowania przez notariusza?​

 

W podjętej w dniu 9 lutego 2017 r. Uchwale sygn. akt. III CZP 106/16, Sąd Najwyższy zajął następujące stanowisko:

 

w braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. 2015.1892) powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych.

 

Powyższe oznacza, iż w granicach zwykłego Zarządu, niewymagającego podjęcia uchwały przez członków wspólnoty mieszkaniowej jest uprawniony do reprezentowania tej wspólnoty.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE