Prawo Cywilne: sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej.

W znowelizowanych przepisach kodeksu postępowania cywilnego, które zaczną obowiązywać już od 8 września 2016r. wprowadzono nową formę sprzedaży zajętych ruchomości w toku postępowania egzekucyjnego – licytację elektroniczną.

 

Sprzedaż zajętego mienia z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w drodze publicznej licytacji elektronicznej obejmować będzie wyłącznie ruchomości oraz prowadzona będzie na wniosek wierzyciela składany przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji.

 

W odróżnieniu od licytacji „tradycyjnej” w przypadku zgłoszenia przez wierzyciela wniosku o sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej komornik obligatoryjne oddaje zajęte ruchomości pod dozór innej osoby niż, dłużnik chyba, że ruchomość została złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji.

 

Warunkiem udziału w publicznej licytacji elektronicznej jest posiadanie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym system licytacji elektronicznych, po jego pozytywnej weryfikacji, przeprowadzonej również w formie teleinformatycznej.

 

Czynności składające się na sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzane będą za pomocą systemu teleinformatycznego zarządzanego przez Krajową Radę Komorniczą. Ponadto, w przeciwieństwie do

systemu tradycyjnej licytacji, przystępujący do licytacji w formie elektronicznej w każdym przypadku zobowiązany będzie złożyć rękojmię – która to w przypadku licytacji tradycyjnych zostanie wyłączona wobec przedmiotów o wartości poniżej 5.000 zł, a także wobec wierzycieli których wierzytelność jest wyższa od kwoty rękojmi.

 

Podobnie jak w przypadku licytacji tradycyjnej komornik obowiązany jest zamieścić obwieszczenie o licytacji elektronicznej, z tym że obwieszczenie takie dodatkowo będzie umieszczone w systemie teleinformatycznym. W obwieszczeniu wskazany zostanie przedmiot oraz warunki licytacji, suma oszacowania i cena wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomość, a ponadto zdjęcie lub zdjęcia ruchomości podlegającej sprzedaży, informację o chwili rozpoczęcia i o chwili zakończenia licytacji oraz informację o tym, że warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

 

Sama licytacja elektroniczna nie może trwać mniej niż 7 dni, zaś termin jej zakończenia musi przypadać w godzinach urzędowania sądu rejonowego przy którym działa komornik.

 

Po udzieleniu przybicia w drodze system teleinformatycznego, komornik o dokonaniu przybicia zawiadamia wierzyciele i dłużnika również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej wpisuje się w postępującą informatyzację wymiaru sprawiedliwości, a jej nadrzędnym celem niewątpliwie jest poszerzenie grona interesantów, popularyzacja instytucji sprzedaży komorniczych, a tym samym uzyskanie większej sumy z egzekucji, przez co zaspokojenie wierzyciela w większym stopniu.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE