Prawo Cywilne: upływ terminu w prawie cywilnym – zmiany.

Upływ terminu w prawie cywilnym – zmiany.

 

 

Nie tak dawno pisaliśmy o zmianie sposobu obliczania terminów dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1020). Tytułem przypomnienia wskazać, iż skreślone zostało odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego, dodano zaś ust. 2 w art. 14 PZP zgodnie którym, jeżeli koniec terminu do wykonywania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. analogiczna regulacja została wprowadzona do art. 115 kodeksu cywilnego, który aktualnie stanowi, iż „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.".

 

Tym samym nieaktualna stała się uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2003 r. o sygn. akt. III CZP 8/03 w myśl której sobota nie stanowiła dnia uznanego ustawowo wolnego od pracy w rozumieniu art. 115 k.c w związku z art. 165 § 1 k.c.

 

Na uwagę zasługuje również przepis przejściowy art. 21 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255) zgodnie z którym zmieniony art. 115 k.c stosuje się także do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy tj. 1 stycznia 2017 r.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE