Prawo Cywilne: zasiedzenie nieruchomości obciążonej użytkowaniem wieczystym.

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy na skutek powziętych wątpliwości przy rozpoznaniu skargi kasacyjnej przedstawił składowi siedmiu sędziów następujące zagadnienia prawne:

Czy samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste osobie trzecie może nabyć własność tej nieruchomości poprzez zasiedzenie?

Powyższe zagadnienie prawne powstało na gruncie stanu faktycznego zgodnie z którym poprzednicy prawni wnioskodawcy, a następnie wnioskodawcy objęli w samoistne posiadanie nieruchomości gruntowe, które w późniejszym zostało oddane innemu podmiotowi w użytkowanie wieczyste. Jednakże do przejęcia czy też objęcia w użytkowanie wieczyste nigdy nie doszło.

W uzasadnieniu postanowienia o przedstawieniu zagadnienia prawnego składowi 7-osobowemu SN w rozważaniach prawnych wskazał na uchylenie art. 177 kodeksu cywilnego na podstawie którego niedopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości będącej przedmiotem własności państwowej, oraz na ustanie przeszkód prawnych uniemożliwiających zasiedzenie własności nieruchomości komunalnych, z dniem 27 maja 1990 r. oraz państwowych z dniem 1 października 1990 r.

Ponadto SN wskazał, iż dyrektywa interpretacyjna zawarta w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt. P 3/03 wskazująca na konieczność tłumaczenia wątpliwości na korzyść właściciela, a nie posiadacza dochodzącego stwierdzenia zasiedzenia nie stoi na przeszkodzie takie wykładni art. 172 k.c która umożliwiałaby posiadaczowi samoistnemu nieruchomości oddanej następnie osobie trzeciej w użytkowanie wieczyste nabycie prawa własności przez zasiedzenie.

Mając na uwadze powyżej przedstawione skład 7 sędziów Sądu Najwyższego w dniu 9 grudnia 2016 r. sygn. akt. III CZP 57/16 podjął uchwałę w myśl której - Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE