Prawo Nieruchomości: unikanie pierwokupu wykonywanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Unikanie pierwokupu wykonywanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych – na przykładzie kazusu spółki Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

 

W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszło w życie szereg zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany te miały utrudnić handel ziemią rolną, wprowadzono m.in. liczne uprawnienia dla Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zgodnie z przepisami ustawy Agencja Nieruchomości Rolnych uzyskała prawo pierwokupu nieruchomości rolnych, a także prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej (art. 3a ust. 1 ustawy).

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia po raz pierwszy z sytuacją, gdy Agencja próbowała ze swojego prawa pierwokupu udziałów i akcji skorzystać.

Otóż w dniu 30 grudnia 2016 r. dwie spółki INWESTOR Sp. z o.o. i LEO Sp. z o.o. zawarły ze spółką cypryjską INBAP Cyprus Limited warunkową umowę sprzedaży akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Wartość transakcji wynosiła ok. 40 mln zł i obejmowała 51 mln akcji (ok. 5% kapitału) Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Co ciekawe za każdą akcje nabywca akcji zobowiązany był do zapłaty ok. 80 groszy, a wartość księgowa tych akcji na koniec grudnia 2016 r. wynosiła 2,30 zł.

O powyższej transakcji w dniu 9 stycznia 2017 r. została poinformowana Agencja i w dniu 8 lutego 2017 r. złożyło oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

Przez krótki okres w mediach było głośno o pierwszym w historii wykonaniu prawa pierwokupu udziałów lub akcji przez Agencję i liczni eksperci wskazywali na kontrowersje związane z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, której zapisy według ekspertów mogą prowadzić do nacjonalizacji praktycznie każdej spółki posiadającej grunty rolne.

Nagle dochodzi istotnego zwrotu w powyższej historii, ponieważ do Agencji dociera informacja, iż strony warunkowej umowy sprzedaży akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. już w dniu 2 stycznia 2017 r. zawarły porozumienie o rozwiązaniu tej umowy, a samo porozumienie opatrzone została podpisami poświadczonymi notarialnie. Tym samym nie doszło do nabycia akcji przez Agencję.

 Z powyższego kazusu wynika wniosek, iż ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zawiera jeszcze wiele niedociągnięć, a sprytni prawnicy umiejętnie potrafią pokrzyżować plany Agencji związane z przejmowaniem spółek, które są właścicielami nieruchomości rolnych.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE