Prawo Nieruchomości: zmiana pozwolenia na budowę – w kontekście wyroku WSA.

Zmiana pozwolenia na budowę – w kontekście wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Wr 394/16

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpatrywał skargę w przedmiocie umorzenia postępowania przez organy administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

W powyższej sprawie zarówno sąd administracyjny, jak i organy spotkał się z następującym stanem faktycznym:

 

Mieszkaniec Dolnego Śląska, będąc jeszcze kawalerem wybudował, na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę, budynek. Kilkanaście lat później była żona tego mężczyzny, jako współwłaścicielka powyższej nieruchomości, wystąpiła do organu administracyjnego o zmianę uzyskanego przez mężczyznę pozwolenia na budowę. Kobieta po postępowaniu o podział majątku zamierzała, bowiem wyodrębnić z budynku dwa samodzielne lokale mieszkalne. Jako podstawę prawą wniosku wskazała art. 36a ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym  istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Starosta powiatu wrocławskiego nie dostrzegł podstaw do zmiany pozwolenia na budowę i umorzył postępowanie. Decyzję tą utrzymał w mocy wojewoda dolnośląski. Zdaniem organów administracyjnych współwłaścicielka domu nie była adresatem wydanej wcześniej decyzji, nie była zatem uprawniona do domagania się jej zmiany. Modyfikacja ta byłaby bowiem możliwa tylko za uprzednią zgodą jej byłego męża, który był adresatem pierwotnej decyzji. Tymczasem były małżonek był przeciwny jakimkolwiek działaniom mającym na celu przebudowę domu i stworzeniu w nim dwóch niezależnych mieszkań.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpatrując skargę podzielił argumenty organów administracyjnych i skargę w całości oddalił. WSA zauważył, że kobieta, chcąc uzyskać zgodę na przebudowę już istniejącego budynku mieszkalnego, a w jej efekcie na wyodrębnienie dwóch niezależnych lokali mieszkalnych, błędnie powoływała się na art. 36a ustawy Prawo budowlane. Zgodnie bowiem z tym przepisem o zgodę na zmianę wydanego wcześniej pozwolenia na budowę może się ubiegać wyłącznie ta osoba, która pierwotnie wnioskowała o jego wydanie. Zdaniem Sądu kobieta mogłaby domagać się przebudowy już istniejącego budynku mieszkalnego poprzez wnioskowanie o wydanie odrębnego pozwolenia na budowę, do czego miała prawo, jako współwłaścicielka domu.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE