Prawo Spadkowe: skutki braku złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku po nowelizacji

Skutki braku złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku po nowelizacji prawa spadkowego

Dotychczas spadkobierca, który w zawitym terminie sześciu miesięcy nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku traktowany był tak, jak gdyby złożył oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, czyli ponosił pełną odpowiedzialność za długi spadkowe. Korzystniejsze skutki prawne „milczenia” obowiązywały jeżeli spadkobierca był osobą niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych bądź istniały podstawy jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Również osoby prawne w przypadku braku oświadczenia dziedziczyły z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.


Nowelizacją z dnia 20 marca 2015 r., która weszła w życie z dniem 18 października 2015 r. ujednolicono skutki prawne braku złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wobec wszystkich kategorii spadkobierców. Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego, wobec wszystkich spadkobierców którzy nie złożą oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w zawitym terminie sześciu miesięcy obowiązuje fikcja prawna jak gdyby złożyli oni oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


Odpowiedzialność za długi spadkowe w przypadku braku oświadczenia, ograniczona została kwotowo do tzw. czynnej wartości spadku. Oznacza to, iż niezależnie od wartości długów spadkowych odpowiedzialność spadkobiercy nie  może być wyższa niż wartość aktywów spadkowych. Zmianie nie uległa zasada ponoszenia odpowiedzialności całym swoim majątkiem, co oznacza, iż wierzyciel spadkowy dochodzący swoich roszczeń, po złożeniu oświadczenia przez spadkobiercę lub upływu terminu na jego złożenie może żądać zaspokojenia z innego składnika majątkowego spadkobiercy, aniżeli elementy masy spadkowej.


Nowe zasady dziedziczenia obowiązują względem spadków otwartych po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej tj. 18 października 2015 r. Do spadków otwartych przed dniem wejścia ustawy w życie, niezależnie od chwili w której dla danego spadkobiercy rozpoczął bieg sześciomiesięczny termin  na złożenie oświadczenia stosuje się przepisy obowiązujące dotychczas. 

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE