PZP: podwykonawstwo w zamówieniach In – house.

Podwykonawstwo w zamówieniach In – house

 

Zamówienie in – house musi być ściśle związane ze zdolnością podmiotu do jego wykonania, na co wskazuje wykładnia art. 36a ust. 2 PZP z treści którego wynika, że wykonawca któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12-14 PZP, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót. Wymóg ten jest wynikiem założenia ze podmiot otrzymujący zamówienie wewnętrzne jest samodzielnie zdolny do wykonania zamówienia. Językowa jego wykładnia jednoznacznie wskazuje, iż nie jest dopuszczalne korzystanie przy realizacji kluczowych części powierzonego zadania z potencjałów innych podmiotów.

Za usługi użyteczności publicznej posługując się definicją ustawy o gospodarce komunalnej należy uznać usługi powszechnie dostępne których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. 

Rozumując a contrario  normę art. 36a ust. 2 PZP za dopuszczalne uznać należy powierzenie w ramach podwykonawstwa podmiotowi trzeciemu tych elementów zamówienia które mają charakter pomocniczy oraz nie są elementami kluczowymi zamówienia, przy czym takie powierzenie winno nastąpić w drodze konkurencyjnego postępowania udzielenia zamówienia publicznego.

Zatem w sytuacji gdy podmiot wewnętrzny nie dysponuje wewnętrznym zasobem do realizacji zamówienia, zamawiający zobowiązany jest do zastosowania zwykłego trybu zamówienia publicznego tj. zamówienie musi wyjść na zewnątrz podmiotu. Bez znaczenia pozostanie także okoliczność czy dany podmiot został utworzony w celu realizacji zadania objętego zamówieniem, jeżeli nie jest on w stanie samodzielnie wykonać kluczowych elementów zamówienia. 

Powierzenie zamówienia podmiotowi wewnętrznemu niezdolnemu do samodzielnego wykonania zamówienia powoduje, iż zlecone zamówienie traci charakter zamówienia wewnętrznego, przez co staje się zwykłym zamówieniem publicznym udzielonym z ominięciem konkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia przewidzianych w ustawie PZP.

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE