Regulamin porad pro bono

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRO BONO

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i zakres bezpłatnego poradnictwa prawnego świadczonego przez Kancelarię Radcy Prawnego Tomasza Madejczyka.

 

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Poradzie prawnej – należy przez to rozumieć udzieloną ustnie opinię zawierającą ocenę prawną przedstawionego przez osobę korzystającą z porady stanu faktycznego i prawnego sprawy, a także udzielenie porady o sposobie opracowania dokumentów.

2. Prawniku – oznacza to radców prawnych i aplikantów radcowskich Kancelarii świadczących bezpłatne porady prawne zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Dyżurze –należy przez to rozumieć świadczenie bezpłatnej porady prawnej przez prawnika Kancelarii w wyznaczonych terminach w Kancelarii.

4. Kliencie –należy przez to rozumieć osobę fizyczną , która korzysta z bezpłatnej pomocy prawnej.

5. Kancelarii - firmą Tomasz Madejczyk Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Bełchatowie, przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 17 a , NIP 7692024195, REGON 101617320.

 

§ 3

Miejsce i czas udzielania porad prawnych

1. Świadczenie porad prawnych będzie miało miejsce w siedzibie Kancelarii w każdy czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 14 do 18.

2. Kancelaria w przypadku zmiany terminu świadczenia porad prawnych o zmianie poinformuje na trzy dni przed planowanym terminem udzielania porad prawnych na swojej stronie internetowej www.madejczyk.biz w zakładce Aktualności.

3. Kancelaria zastrzega sobie prawo udzielania porad z wybranych zagadnień prawa w poszczególne dni.

 

§ 4

Uprawnieni

1. Z bezpłatnych porad prawnych mogą korzystać osoby fizyczne(konsumenci) zamieszkałe na terenie powiatu bełchatowskiego, dalej zwani Klientami.

2. Klienci spełniający kryteria określone w ust. 1 mają równe szanse w dostępie do bezpłatnych porad prawnych świadczonych przez Kancelarię.

 

§ 5

Świadczenie porad prawnych

1. Świadczenie bezpłatnych porad prawnych będzie się odbywać zgodnie ustawą o radcach prawnych i Kodeksem Etyki Radców Prawnych.

2. Klient chcący skorzystać z bezpłatnych porad prawnych winien zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. Kancelaria prowadzi zapisy telefoniczne na porady prawne. Przyjęcie poza zapisanym terminem jest możliwe tylko za zgodą Prawnika.

4. Klient na odrębnym formularzu składa pisemne oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go oraz, że wnioskuje o udzielenie takiej porady.

5. W przypadku, gdy Klient swoją postawą wyraża lekceważenie wobec Prawnika, przede wszystkim w sytuacji, gdy zachowuje się wobec niego w sposób powszechnie uznany za agresywny, znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających prawnik może odmówić udzielenia porady.

6. Wszystkie informacje i dane uzyskane podczas udzielania porad odnoszące się do Klienta objęte są rygorem poufności oraz zakazem upubliczniania ich i przetwarzania.

7. Klient oświadcza, iż jest mu znany art. 21 ust 68 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

8. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia porady prawnej bez podania przyczyn.

 

§ 6

Zakres bezpłatnych porad prawnych.

1. Bezpłatne porady prawne świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin będą z zakresu:

a. Prawa cywilnego

b. Prawa rodzinnego

c. Prawa pracy

d. Prawa ubezpieczeń społecznych w zakresie dotyczącym emerytur.

2. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby udzielona porada była zgodna z aktualnym stanem prawnym i zawierała wszystkie możliwości postępowania Klienta w przedstawionej przez niego sytuacji.

3. Porada jest udzielana Klientowi w oparciu o przedstawiony przez niego stan faktyczny i dokumenty. Proponowane przez Kancelarię możliwe ścieżki postępowania są oparte o ten stan oraz okazane dokumenty. Nieujawnienie wszelkich informacji faktycznych i prawnych może skutkować tym, że porada nie będzie adekwatna do istniejącego problemu.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady odpowiadającej na problem przedstawiony przez Klienta niezgodnie z prawdą.

4. W wyniku rozmowy z Klientem, i wykorzystaniu dostępnych informacji, prawnik proponuje Klientowi możliwe ścieżki rozwiązania problemu. Wskazuje on kilka możliwych rozwiązań, jednak decyzja, którą z proponowanych ścieżek wybrać, należy do samego Klienta.

5. Kancelaria w ramach świadczonych bezpłatnych porad prawnych nie świadczy zastępstwa procesowego, w szczególności nie podejmuje żadnych działań w imieniu i na rzecz Klienta przed sądami lub organami administracji. Podejmując działanie w swojej sprawie, Klient czyni to we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

6. Kancelaria nie udziela żadnej gwarancji, że skorzystanie z udzielonych informacji przyniesie pożądane przez Klienta rezultaty, Klient akceptuje powyższe i zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z zastosowania się do porady prawnej uzyskanej w Kancelarii.

7. Zakres bezpłatnego poradnictwa prawnego nie obejmuje pisemnego sporządzania jakichkolwiek dokumentów, w szczególności opinii prawnych, pozwów, prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, odpowiedzi na pozew, skarg konstytucyjnych oraz skarg do Trybunału Konstytucyjnego oraz organów Unii Europejskiej.

 

 § 7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej Kancelarii www.madejczyk.biz

.

 

 

Bełchatów, dnia

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/a:

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania bezpłatnych porad prawnych, akceptuję go oraz, że wnioskuję o udzielenie takiej porady.

 

 

 

…………………………………………………………….

Imię i nazwisko

 

Zaufali nam m.in.:
© Tomasz Madejczyk Kancelaria prawna Bełchatów
design: iNTERCODE